เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ 053-429827

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

QR1

QR2

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/02/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
727
เดือนที่แล้ว
917
ปีนี้
727
ปีที่แล้ว
10,785
ทั้งหมด
14,369
ไอพี ของคุณ
184.72.102.217


ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

22 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประกาศรายชือบุคคลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย),เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
18 ธันวาคม 2563

ขอเชิญประชาชน  ร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาลตำบลดอนแก้ว ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้วและนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
28 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
28 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
28 ตุลาคม 2563

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
10 กันยายน 2563

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

           เพื่อเป็นการลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชน เทศบาลตำบลดอนแก้วจึงขอประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนด ดังนี้

1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน2563
- งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม2563
- งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน2563
3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
           อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลดอนแก้วหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5342-9827 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

31 สิงหาคม 2563

ประกาศถึงผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน(ภดส.6)ทุกท่าน,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
24 สิงหาคม 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 (บางส่วน),เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ

และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓

………………………………………….

 

                   อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๙ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

                   กองคลัง เทศบาลตำบลดอนแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลดอนแก้ว ประจำปี ๒๕๖๓ (บางส่วน) ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนแก้ว

                   ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.๑) ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

                   อนึ่ง เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนแก้ว สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลดอนแก้ว โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๔๒-๙๘๒๗ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

15 มิถุนายน 2563

การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

        เทศบาลตำบลดอนแก้วขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารด้านล่างนี้

10 พฤษภาคม 2563

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
25 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

04 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (บางส่วน)

24 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทางเทศบาลตำบลดอนแก้วจึงใคร่ขอนำเสนอ คลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องครับ

 

21 กุมภาพันธ์ 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (19 รายการ)