เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ 053-429827

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

QR1

QR2

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/02/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
701
เดือนที่แล้ว
1,060
ปีนี้
8,312
ปีที่แล้ว
2,857
ทั้งหมด
11,169
ไอพี ของคุณ
3.236.204.251


การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
10 กันยายน 2563

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

           เพื่อเป็นการลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชน เทศบาลตำบลดอนแก้วจึงขอประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกำหนด ดังนี้

1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน2563
- งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม2563
- งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน2563
3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
           อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลดอนแก้วหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5342-9827 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

31 สิงหาคม 2563

ประกาศถึงผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน(ภดส.6)ทุกท่าน,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
24 สิงหาคม 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 (บางส่วน),เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ

และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓

………………………………………….

 

                   อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๙ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

                   กองคลัง เทศบาลตำบลดอนแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลดอนแก้ว ประจำปี ๒๕๖๓ (บางส่วน) ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนแก้ว

                   ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.๑) ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

                   อนึ่ง เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนแก้ว สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลดอนแก้ว โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๔๒-๙๘๒๗ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

15 มิถุนายน 2563

การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

        เทศบาลตำบลดอนแก้วขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารด้านล่างนี้

10 พฤษภาคม 2563

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
25 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

04 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (บางส่วน)

24 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทางเทศบาลตำบลดอนแก้วจึงใคร่ขอนำเสนอ คลิปวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องครับ

 

21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลดอนแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนแก้ว,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th
27 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์เปิดรบลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

ประชาสัมพันธ์เปิดรบลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 เดือนมกราคม - กันยายน 2563

 

26 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นชำระภาษีประจำปี 2562,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

 

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบอลตำบลดอนแก้ว

 

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2562

ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนแก้ว

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ทุกวันทำการ ไม่หยุดพักเที่ยง)

 

  • ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2562

  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่่ 2 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

  • ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2562

10 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นชำระภาษีประจำปี 2561,เทศบาลตำบลดอนแก้ว,donkaewsarapee.go.th

* ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561

*ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

* ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2561

01 มกราคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)